Flash firmware Sonoff Basic

Sonoff Basic bản quốc tế có ghi chú rõ ràng về các pin 3.3V, RX, TX và GND, trong khi bản tiếng Trung không ghi chú. Tuy nhiên vị trí các pin cũng tương tự nhau và pin 3.3V được đánh dấu bằng hình vuông.

Đưa Sonoff Basic vào mode lập trình bằng cách bấm và giữ nút chức năng trong khi gắn USB RTL vào máy tính, giữ 5 giây mới buông nút chức năng ra.

  • Backup firmware bằng ESPtool.py
  • Flash firmware nên dùng PyFlasher với chức năng xóa firmware cũ trước khi flash

Comments Off on Flash firmware Sonoff Basic

Filed under Software

Comments are closed.