IP tĩnh

Thông thường người ta hay đặt IP tĩnh bằng cách bảo router dành riêng một ip nào đó cho thiết bị có địa chỉ mac cho biết trước.

Tuy nhiên nếu có một thiết bị khác yêu cầu router cấp ip dành riêng đó cho mình thì sao? Cũng tùy router, như Archer C5400 của TP-Link vẫn có thể cấp ip dành riêng đó cho thiết bị có yêu cầu đúng ip đó, ưu tiên cho người đến trước.

Vậy có 2 cách để đặt ip tĩnh cho thiết bị: yêu cầu router dành riêng ip cho thiết bị, hoặc tự thiết bị yêu cầu kết nối vào một ip cụ thể.

Trong trường hợp thứ hai, để tránh xung đột về ip, ip yêu cầu nên ở bên ngoài vùng cấp ip của DHCP. Thí dụ vùng cấp ip của DHCP là 192.168.1.100 – 192.168.1.255, thì thiết bị nên yêu cầu một ip trong vùng 192.168.1.1 – 192.168.1.99

Đối với thiết bị chạy firmware Tasmota thì có thể dặn thiết bị kết nối với ip tĩnh qua câu lệnh console mà không cần qua router.

Backlog IPAddress1 192.168.1.x; IPAddress2 192.168.1.1; IPAddress3 255.255.255.0; IPAddress4 8.8.8.8; restart 1

Comments Off on IP tĩnh

Filed under Software

Comments are closed.