[Xiaomi] Chớp đèn và hụ còi khi cửa bị mở

Chúng ta sử dụng Xiaomi Control HubXiaomi Window Sensor

.

Mi Home có sẳn kịch bản để kết hợp 2 thiết bị này: Khi cảm biến cửa bị tách ra thì hub sẽ chớp đèn và hụ còi.

Tuy nhiên vì chúng ta không dùng Mi Home mà add trực tiếp 2 thiết bị này vào Hassio như trong bài trước, chúng ta cần viết script cho automation.

 • Đèn của Mi Hub có id là light.gateway_light_7811dcfa0000
 • Cảm biến cửa mở có id là binary_sensor.door_window_sensor_158d0002e90000
## Script
xiaomi_alarm:
 sequence:
 # Bật đèn màu tím
 - service: light.turn_on
  data:
   entity_id: light.gateway_light_7811dcfa0000
   rgb_color:
   - 88
   - 0
   - 82
   brightness: 255
 # Phát tiếng chó sủa
 - service: xiaomi_aqara.play_ringtone
  data_template:
   ringtone_id: 8
   ringtone_vol: 70
 # Dừng 600ms
 - delay:
   seconds: .6
 # Lập lại hay dừng?
 - service: script.xiaomi_light_loop 
xiaomi_stop:
 sequence:
 # Ngừng chuông
 - service: xiaomi_aqara.stop_ringtone
 # Tắt đèn
 - service: light.turn_off
  data:
   entity_id: light.gateway_light_7811dcfa0000
xiaomi_light_loop:
 sequence:
 # Tắt đèn
 - service: light.turn_off
  data:
   entity_id: light.gateway_light_7811dcfa0000
 - delay:
   seconds: .2
 # Xét tình trạng cảm biến cửa để tiếp tục hay tắt báo động
 - service_template: >-
   {% if is_state("binary_sensor.door_window_sensor_158d0002e90000","on") %}
   script.xiaomi_alarm
   {% else %}
   script.xiaomi_stop
   {% endif %}
## Automation
- id: '1558787851234'
 alias: Door_Open
 trigger:
 # Cảm biến cửa bị tách ra
 - entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0002e90000
  platform: state
  to: 'on'
 action:
 - service: script.xiaomi_alarm

 

Comments Off on [Xiaomi] Chớp đèn và hụ còi khi cửa bị mở

Filed under Software

Comments are closed.