DuckDNS ERROR: Problem connecting to server

Lỗi xảy ra khi Addon DuckDNS chạy trong môi trường Docker, được DuckDNS ghi nhận như sau:

DuckDNS ERROR: Problem connecting to server (get for https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory; curl returned with 6)

Kết quả là không tạo được SSL public key và private key, DuckDNS thoát ra.

Cách làm sau đây có thể là một giải pháp:

Tạo file /etc/docker/daemon.json với nội dung

{
"dns": ["local_dns_server_ip", "8.8.8.8"]
}

local_dns_server_ip có thể là 192.168.0.1 hay 10.0.0.1 …

Sau đó khởi động lại docker:

docker restart

Comments Off on DuckDNS ERROR: Problem connecting to server

Filed under Software

Comments are closed.