dd và PARTUUID

PARTUUID là định danh duy nhất của partition, có dạng 8-4-4-4-12 hay 4-4 gồm các nhóm ký tự hexa tùy theo định dạng đĩa là GPT hay MBR.

Khi dùng lệnh dd để copy đĩa, PARTUUID cũng được copy sang đĩa bản sao. Khi đó, trên cùng một máy thì hai đĩa có cùng PARTUUID gây lỗi khi auto mount.

Câu lệnh tạo bản sao đĩa /dev/sdx trên /dev/sdy

dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=2M

Hiện nay, lệnh fdísk hỗ trợ cả hai định dạng đĩa GPT và MBR nên có thể dùng lệnh này để thay đổi PARTUUID.

sudo fdisk /dev/sdb
x
i
<nhập PARTUUID>
r
w

gdisk cũng có thể dùng để thay đổi PARTUUID, tuy nhiên gdisk dùng cho định dạng đĩa GPT.

gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): x

Expert command (? for help): c
Using 1
Enter the partition's new unique GUID ('R' to randomize): R
New GUID is 48F0EA9F-6DBD-4D1C-8942-67AD42B873D8

Expert command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): Y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot or after you
run partprobe(8) or kpartx(8)
The operation has completed successfully.

Chú ý ghi đúng dạng PARTUUID tùy theo định dạng đĩa, thí dụ:

  • MBR: 1E5A-EBFC
  • GPT: 9abce43b-2b9e-4c1f-acdb-ef01bd91076c

Comments Off on dd và PARTUUID

Filed under Software

Comments are closed.