Thay đổi vị trí thư mục data của Mariadb

Việc đặt thư mục data của Mariadb ở partition khác với partition của hệ điều hành là một phương pháp dự phòng rủi ro rất hiệu quả.

May mắn là với Mariadb trên Buster, việc này rất dễ dàng.

Bước 1: Tắt Mariadb

sudo systemctl stop mariadb

Bước 2: Di chuyển thư mục data

  • Tạo thư mục dữ liệu trên partition khác, thí dụ /mnt (mount từ /dev/sda2)
mkdir /mnt/mysql-data
chown mysql:mysql /mnt/mysql-data
  • Chép dữ liệu sang
rsync /var/lib/mysql/ /mnt/mysql-data
mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.bak

Bước 3: Sửa cài đặt Mariadb

Mở file /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf, sửa datadir từ /var/lib/mysql thành /mnt/mysql-data


Bước 4: Khởi động lại Mariadb

sudo systemctl start mariadb

Chú thích:

Sau này có cài lại hệ điều hành hay Mariadb, chạy các lệnh sau là đủ:

sudo sed -i 's%/var/lib/mysql%/mnt/mysql-data%' /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
sudo systemctl restart mariadb

Comments Off on Thay đổi vị trí thư mục data của Mariadb

Filed under Software

Comments are closed.