Script sao chép đĩa trên RPi

Việc sao chép đĩa trên RPi bằng lệnh dd có thể bị lỗi I/O nếu dùng cổng USB 3.0 hay block size lớn (thí dụ bs=4M).

Script này kiểm tra đĩa trước/sau khi chép để tránh lỗi.

Có thể sao chép đĩa từ file ảnh vào SD card hay ngược lại, hoặc sao chép từ đĩa vào đĩa.Tất cả cấu trúc đĩa, data và cả phần đĩa trống sẽ được sao chép.

# Script disktool, version 20191021
# Kiểm tra/Sao chép đĩa
# © 2019 LNT <lnt@ly-le.info>
#
#!/bin/bash

function usage(){
cat >&2 <<EOF

usage: $(basename $0) options
 -i nguồn: sao chép từ nguồn=(disk|file)
 -o đích: sao chép tới đích=(disk|file|folder)
 -c đĩa: kiểm tra đĩa=(disk|file)

EOF
exit 2
}
function checkdsk(){
 dsk="$1"
 if [[ -f "$dsk" ]]; then
  dsk=`sudo losetup -Pf --show $dsk` || usage
 else
  [[ -z "$dsk" ]] && usage
  [[ ${dsk:0:5} != '/dev/' ]] && dsk="/dev/$dsk"
  [[ ! -b $dsk ]] && usage
 fi
 echo -e "\nKiểm tra đĩa: $dsk"
 lst=`sudo fsck -N ${dsk}* | cut -s -d' ' -f5- | sed "/^$/d;\:${dsk} $:d"`
 while read chk part; do
  echo "*** $part"
  mounted=$(blkid -o device | grep $part)
  if [[ $mounted ]]; then
   sudo umount $part &> /dev/null || continue
  fi
  sudo $chk -fy $part || continue
  [[ $mounted ]] && sudo mount $part &> /dev/null
 done <<< $lst
 [[ -f "$dsk" ]] && sudo losetup -d $dsk &> /dev/null
}
function copydsk() {
 src="$1"
 dst="$2"
 if [[ ! -f "$src" ]]; then
  [[ -z "$src" ]] && usage
  [[ ${src:0:5} != '/dev/' ]] && src="/dev/$src"
  [[ ! -b $src ]] && usage
 fi
 if [[ ! -f "$dst" ]]; then
  [[ -z "$dst" ]] && usage
  if [[ -d "$dst" ]]; then
   dst=${dst}/$(date '+%Y-%m-%d').img
  else
   [[ ${dst:0:5} != '/dev/' ]] && dst="/dev/$dst"
   [[ ! -b $dst ]] && usage
  fi
 fi
 [[ -b $src ]] && checkdsk $src
 pkname=${dst:5}
 while read part; do
  sudo umount $part
 done <<< $(lsblk -ln -o name,pkname | sed "\_ ${pkname}$"'_!d;s_\(\S*\).*$_/dev/\1_')
 echo -e "\nSao chép đĩa: $src --▸ $dst"
 sudo dd if="$src" of="$dst" bs=1M status=progress >&2 || exit 2
 if [[ -b $dst ]]; then
  sudo sync $dst
  checkdsk $dst
 fi
}
unset ACT SRC TAR
while getopts 'c:i:o:' c
do
 case $c in
  c) ACT=chk;SRC=$OPTARG ;;
  i) ACT=dd; SRC=$OPTARG ;;
  o) ACT=dd; TAR=$OPTARG ;;
 esac
done

case $ACT in
 chk)
  SECONDS=0
  checkdsk $SRC
  duration=$SECONDS
  echo -e "\nHoàn thành kiểm tra đĩa trong $(( $duration / 60 )) phút $(( $duration % 60 )) giây"
  ;;
 dd)
  SECONDS=0
  copydsk $SRC $TAR
  duration=$SECONDS
  echo -e "\nHoàn thành sao chép đĩa trong $(( $duration / 60 )) phút $(( $duration % 60 )) giây"
  ;;
 *)
  usage
  ;;
esac

Comments Off on Script sao chép đĩa trên RPi

Filed under Software

Comments are closed.