Sed: Ký tự ngăn cách

Chúng ta có câu điều kiện cho sed như sau

sed "/^$/d;/${dsk}$/d"

Chúng ta bảo với sed là câu rỗng thì xóa, kế đến xóa luôn câu tận cùng là $dev. Chúng ta đang dùng dấu phân cách mặc định “/” cho điều kiện và lệnh.

Cú pháp quá rõ rồi, nhưng không may $dev lại có dạng /dev/sda1. Vì vậy câu lệnh trở nên

sed "/^$/d;//dev/sda1$/d"

Khi đó sed không hiểu. Nếu có thể sửa thủ công, ta hóa giải 2 dấu “/

sed "/^$/d;/\/dev\/sda1$/d"

Nhưng một cách tổng quát cho các $dev thì phải tìm cách khác

May mắn là sed cho phép dùng hầu như bất kỳ ký tự nào làm phân cách cũng đươc, miễn là đánh dấu nó bằng “\ Câu lệnh trên viết lại bằng cách dùng “:

sed "/^$/d;\:${dsk}$:d"

Comments Off on Sed: Ký tự ngăn cách

Filed under Software

Comments are closed.