phpinfo() không có dữ liệu

<?php
phpinfo();
?>

Hàm phpinfo không xuất ra thông tin nào, rõ ràng không phải lỗi cú pháp mà có thể lệnh này không hoạt động.

Mở file php.ini, tìm từ khóa disable_functions. Ta có thể thấy không chỉ phpinfo mà còn nhiều hàm khác nữa:

disable_functions = posix_uname,eval,pcntl_wexitstatus,posix_getpwuid,
xmlrpc_entity_decode,pcntl_wifstopped,pcntl_wifexited,pcntl_wifsignaled,phpinfo,
phpAds_XmlRpc,pcntl_strerror,ftp_exec,pcntl_wtermsig,mysql_pconnect,
proc_nice,pcntl_sigtimedwait,posix_kill,pcntl_sigprocmask,fput,system,
phpAds_remoteInfo,ftp_login,inject_code,posix_mkfifo,highlight_file,
escapeshellcmd,show_source,pcntl_wifcontinued,fp,pcntl_alarm,pcntl_wait,
ini_alter,posix_setpgid,parse_ini_file,ftp_raw,pcntl_waitpid,
pcntl_getpriority,ftp_connect,pcntl_signal_dispatch,pcntl_wstopsig,
ini_restore,ftp_put,passthru,proc_terminate,posix_setsid,pcntl_signal,
pcntl_setpriority,phpAds_xmlrpcEncode,pcntl_exec,ftp_nb_fput,ftp_get,
phpAds_xmlrpcDecode,pcntl_sigwaitinfo,shell_exec,pcntl_get_last_error,
ftp_rawlist,pcntl_fork,posix_setuid

Muốn dùng lại hàm nào thì bỏ nó ra khỏi danh sách cấm. Sau đó khởi động lại php-fpm

Comments Off on phpinfo() không có dữ liệu

Filed under Software

Comments are closed.