Nginx: WordPress trên thư mục con

Giả sử chúng ta có domain mydomain.com dùng cho website đặt tại /mnt/www và chúng ta muốn có WordPress đặt tại /mnt/www/blog và được truy cập qua link https://mydomain.com/blog

Trước hết, tải về wordpress và giải nén vào /mnt/www/blog.

Khi đó, đường link https://mydomain.com/blog khả dụng nhưng WordPress chưa thể hoạt động đúng, ít nhất là bị lỗi permalink. Tuy nhiên không phải cần sửa cấu hình WordPress mà là sửa cấu hình Nginx.

Mở file cấu hình Nginx tại /etc/nginx/sites-available, tìm đoạn cấu hình của mydomain.com. thêm váo đó các dòng sau:

 location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args =404;
 }

 location /blog {
  alias /mnt/www/blog/;
 # index index.php;
  try_files $uri $uri/ @blog_rewrite;
 }

 location @blog_rewrite {
  rewrite ^/blog/(.*)$ /blog/index.php?$1;
 }

Khởi động lại Nginx:

sudo service nginx restart

Comments Off on Nginx: WordPress trên thư mục con

Filed under Software

Comments are closed.