RPi 4: Không thể boot khi cập nhật EEPROM

Sau khi chạy lệnh cập nhật sau đây, eeprom có bản cập nhật 2020-05-27

sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
ls /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/beta/pieeprom-*

Lập trình lại EEPROM với firmware mới

sudo rpi-eeprom-update -d -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/beta/pieeprom-2020-05-27.bin

Sau đó khởi động lại thì RPi không boot từ USB được. Nguyên nhân là các file *.elf*.dat/boot không tương thích.

Khắc phục

Thay thế các file *.elf và *.dat tại /boot bằng các file tương ứng tải về tại https://github.com/raspberrypi/firmware/tree/master/boot

Comments Off on RPi 4: Không thể boot khi cập nhật EEPROM

Filed under Software

Comments are closed.