WordPress: RSS Feed

Một trang web có thể là nguồn cung cấp dữ liệu của mình cho các trang khác lấy về. Dữ liệu được cung cấp dưới định dạng XML, bao gồm tiêu đề, tác giả, ngày tháng của tin, có thể gồm cả tóm tắt của nội dung tin (RSS Feed).

Mô đun lấy thông tin (RSS Feed Reader) phân tích dữ liệu trong file XML và chọn lựa hiển thị thông tin gì tùy ý, trình bày theo cách nào tùy ý, thường là tiêu đề bài viết dưới dạng một liên kết đến bài viết đó.

Đường link RSS Feed có thể do chủ sở hữu trang nguồn cung cấp hay do robot bên Feed Reader dò tìm.

RSS Feed Reader định kỳ (eg. 12 giờ) lấy về tập tin XML RSS Feed, nếu có gì mới thì cập nhật.

Về lý thuyết, lập trình viên có thể viết script để tạo RSS Feed cũng như RSS Feed Reader. Tuy nhiên với WP thì mọi thứ đã viết sẵn, bao gồm các file:

 • /wp-includes/feed.php
 • /wp-includes/feed-atom.php
 • /wp-includes/feed-rdf.php
 • /wp-includes/feed-rss.php
 • /wp-includes/feed-rss2.php
 • /wp-includes/feed-atom-comments.php
 • /wp-includes/feed-rss2-comments.php

Trong các phiên bản WP gần đây, mặc định có thể feed mà không cần cài đặt gì. Ngay sau khi cài đặt WP, trong nhóm Meta đã có 2 link dành cho feed, có tên Entries feedComments feed

Chúng ta có thể cài thêm Plugins hoặc thêm hàm để có thể tùy biến feed. Thí dụ, nếu mỗi bài viết có một hình minh họa đi trước, chúng ta có thể gởi đi hình thu nhỏ cùng với nội dung bài viết, bằng cách thêm vào function.php

function rss_post_thumbnail($content) {
 global $post;
 if (has_post_thumbnail($post->ID)) {
  $content = '<p>' . 
get_the_post_thumbnail($post->ID) . 
'</p>' . get_the_content();
 }
 return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'rss_post_thumbnail');
add_filter('the_content_feed', 'rss_post_thumbnail');

Tuy nhiên, thumbnail có được sử dụng hay không tùy vào RSS Feed Reader.

Plugins

 • Plugins thường dùng cho RSS Feed ReaderFeedzy RSS Feeds Lite
 • Plugins thường dùng cho RSS FeedOptimize your feed for feedly

Comments Off on WordPress: RSS Feed

Filed under Software

Comments are closed.