Trình duyệt web Vivaldi

Vivaldi Beb Browser

Trình duyệt mặc định Chromium Web Browser mặc định trên Raspbian chưa hoàn thiện và còn nhiều lỗi. Một ứng viên thay thế là Vivaldi Web Browser, có phiên bản cho Raspbian, Windows và MacOS.

Ưu điểm của Vivaldi là nhanh, nhẹ, nhiều tiện ích, cho phép tùy biến cao.

Việc cài đặt qua các bước sau, trước hết là nhập public key để xác nhận cho gói APT repository:

sudo apt update
sudo apt -y install wget gnupg2
wget -qO- https://repo.vivaldi.com/archive/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

Mở /etc/apt/sources.list thêm vào dòng

deb https://repo.vivaldi.com/archive/deb/ stable main

Sau đó chạy các lệnh sau để cài đặt

sudo apt update
sudo apt install vivaldi-stable

Khi mở Vivaldi lần đầu tiên, dành ít phút để cấu hình chung cho Vivaldi.

Chú thích

Đôi khi Vivaldi có lỗi như không hiện Download Panel. Cách sửa lỗi nhanh nhất không phải là reset cấu hình hay cài đặt lại Vivaldi, hãy vào /home/pi/.config xóa thư mục vivaldi. Khi đó chúng ta phải cấu hình lại Vivaldi như khi mới cài đặt, nhưng tất cả lỗi gì cũng biến mất.

Comments Off on Trình duyệt web Vivaldi

Filed under Software

Comments are closed.