Chữ Việt trên console

Chúng ta dùng RPi chủ yếu qua console, để cài đặt phần mềm, cấu hình…, nên thường cài đặt bản OS lite không có giao diện đồ họa.

Khác với giao diện đồ họa, tiếng Việt được Raspbian hỗ trợ trên console ở mức tối thiểu, các ứng dụng cũng vậy. Tuy nhiên để có thể có giao diện tiếng Việt, việc cài đặt rất đơn giản và không chiếm dụng đĩa.

Thêm ngôn ngữ vi_VN và đặt làm ngôn ngữ chính

sudo raspi-config -> Localisation Options -> Change Local
Chọn vi-VN làm mặc định
Thêm 2 dòng LANG và LANGUAGE vào .bashrc

Sau đó chạy lệnh . /home/pi/.bashrc. Cũng áp dụng tương tự cho /root/.bashrc

Raspbian Việt hóa ở mức tối thiểu
Các ứng dụng có thể chưa Việt hóa hoàn toàn

Comments Off on Chữ Việt trên console

Filed under Software

Comments are closed.