Đọc mã QR

Có thể đọc mã QR với zbarimg

  1. Cài đặt zbar-tools
apt install zbar-tools

2. Để tìm hiểu về tham số dòng lệnh của zbarimg:

man zbarimg

3. Sử dụng:

zbarimg -q --raw /path/to/qr-code.png

4. Ứng dụng trong trang PHP

<?php
    $qrCode = '/path/to/qr-code.png';
    passthru("zbarimg -q --raw '$qrCode'");
    exit();
?>

Comments Off on Đọc mã QR

Filed under Software

Comments are closed.