Thay đổi mã hóa mật khẩu cho mailserver

Mã hóa mật khẩu của user trên mail server có thể dùng doveadm hay dùng PHP. Thiết lập kiểu mã hóa bằng cách chỉnh sửa một vài file.

Giả sử đặt kiểu mã hóa như sau (Các kiểu mã hóa xem tại đây)

CRYPT=SSHA512
  • /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext
default_pass_scheme = $CRYPT
  • roundcube/plugins/password/config.inc.php
$config['password_dovecotpw'] = "/usr/bin/doveadm pw -s $CRYPT";
$config['password_dovecotpw_method'] = $CRYPT;
  • mailadmin/inc/IspMailAdminApp.inc.php
protected function makePwd_DbHash($sPwdPlain) {
  $salt = substr(sha1(rand()),0,16);
  return "{$CRYPT}".base64_encode(hash("sha512",$sPwdPlain.$salt,true).$salt);
}

Comments Off on Thay đổi mã hóa mật khẩu cho mailserver

Filed under Software

Comments are closed.