ISP mail server trong 10 phút

Mailserver trên Ubuntu Raspberry Pi 20.04.3 LTS. Giải pháp email hoàn chỉnh ít tốn kém.

 • Mail server chạy trên Ubuntu for Raspberry Pi, ổn định, nhanh, ít tốn tài nguyên.
 • Số lượng user không hạn chế
 • Có thể dùng cho nhiều domain
 • Có thể dùng IP động. Cập nhật ip tự động
 • Có thể dùng relayhost, thí dụ gởi mail qua gmail với tên miền riêng
 • IMAP/POP3, SMTP
 • DKIM, DRMARC, SPF
 • Chống spam/malware
 • Chống virus
 • Chống tấn công bruce force
 • Giao diện web cho Mail admin
 • Roundcube webmail
 • Adminer
Mailserver trên Raspberry Pi với hệ điều hành Ubuntu
Nếu sử dụng DNS cloudflare.com sẽ có các script để tự động cập nhật dynamic ip, dkim, dmarc, spf

1. Chuẩn bị
Giả sử đã cài đặt Ubuntu for Raspberry Pi
Giả sử cài đặt mailserver cho domain mydomain.name
 - Đặt tên máy (hostname) là mail.mydomain.name
 - Tạo các record (trên cloudflare.com)
   A   mydomain.name    ip_of_RPi
   A   mail.mydomain.name  ip_of_RPi
   MX   mydomain.name    mail.mydomain.name  10
   CNAME imap         mail.mydomain.name
   CNAME smtp         mail.mydomain.name
   CNAME autodiscover     mail.mydomain.name
   CNAME autoconfig      mail.mydomain.name

2. Chạy script cài đặt mailserver
Nếu dùng DNS cloudflare.com, tạo file cloudflare.ini:
 AUTH_EMAIL='cloudflare_auth_email'
 AUTH_KEY='cloudflare_auth_key'

Cài đặt mailserver bằng cách chay câu lệnh:
 bash isp.install

Script sẽ hoàn tất trong khoảng dưới 10 phút
Xem file mydomain.name.txt để biết các thông tin cần thiết

----------------------------
Lý Anh Tuấn <lnt@ly-le.info>
Bản quyền 10/2021
----------------------------
# bash isp.install
Document root of Web server (default=/var/www): /mnt/www
Send email via relay SMTP (Y/n)?
Move vmail folder (default=No) to: /mnt/vmail
Move data folder of MariaDB (default=No) to:
Reinstall softwares (y/N)?
...
[Postfix]
 + virtual-mailbox-domains.cf
 + virtual-mailbox-maps
 + virtual-alias-maps.cf
 + email2email.cf
 + relayhost-maps.cf
 + relayhost-auth.cf
 + master.cf
[Dovecot]
 + 10-auth.conf
 + auth-sql.conf.ext
 + 10-mail.conf
 + 10-master.conf
 + 10-ssl.conf
 + dovecot-sql.conf.ext
 + 20-lmtp.conf
 + Dovecot quota policy service
 + Make Postfix use Dovecot for authentication
...
[ ISP mail server, version 20211029 - lnt <lnt@ly-le.info> ]
 --- Elapsed Time : 7m 51s ---

Comments Off on ISP mail server trong 10 phút

Filed under Software

Comments are closed.