Camera không thể kết nối ftp server trên Ubuntu

Trên Debian/Ubuntu cài vsftpd để làm ftp server, cấu hình nhanh để có thể kết nối theo giao thức ftp hay sftp, đã mở port cần thiết trên ufw.

Có thể dùng Filezilla để kết nối với ftp server bình thường, nhưng camera quan sát thì không!

Lỗi là mật khẩu không thể mã hóa khi camera kết nối qua giao thức ftp. Thêm 2 dòng sau vào file cấu hình và khởi động lại ftp server.

# /etc/vsftpd.conf
...
force_local_logins_ssl = NO
force_local_data_ssl = NO

# service vsftpd restart

Comments Off on Camera không thể kết nối ftp server trên Ubuntu

Filed under Software

Comments are closed.