Gõ chữ Việt trong nano

Việc không thể gõ chữ Việt khi ssh qua Bitvise hay PuTTy … không phụ thuộc vào các ssh client mà do cài đặt locales trên Linux có phù hợp hay không.

# Chạy lệnh
dpkg-reconfigure locales

Dùng phím mũi tên và space bar để tìm chọn en_US-UTF-8

Thêm vào .bashrc các dòng sau

export LC_ALL=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LANGUAGE=en_US.UTF-8

Font chữ có thể dùng Consolas hay Courier New, bộ gõ dùng Unikey (unicode)

Comments Off on Gõ chữ Việt trong nano

Filed under Software

Comments are closed.