Đổi tên user pi

Mặc định user pi có thể login vào hệ thống và nâng quyền thành root, vì vậy cần bảo vệ user pi.

Giả sử có thể ssh vào RPi với quyền root

Bước 1: Đổi tên user pi thành newname

root@raspberry:~#  usermod -l newname pi

Bước 2: Thay đổi home folder cho phù hợp tên mới

root@raspberry:~#  usermod -m -d /home/newname newname

Bước 3: Đổi tên nhóm pi thành nhóm newname

root@raspberry:~#  groupmod -n newname pi

Bước 4: Thêm newname vào sudoers (có thể bỏ qua)

root@raspberry:~#  usermod -aG sudo newname

Bước 5: sudo không cần mật khẩu

# Mở /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd,
# Thay pi thành newname

newname ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Bước 6: Logout user root và đăng nhập lại với newname

# Thử nâng quyền root
newname@raspberry:~# sudo apt update


# Thay mật khẩu nếu cần
newname@raspberry:~# passwd

Ở bước này, cần nhập mật khẩu của newname mỗi khi dùng sudo nếu bỏ qua bước 5.

Comments Off on Đổi tên user pi

Filed under Software

Comments are closed.