Worpress nội bộ (LAN only)

WordPress được cài đặt như bình thường nhưng hạn chế chỉ cho phép user trong mạng LAN truy cập, bên ngoài muốn truy cập phải dùng VPN.

# Thêm các dòng sau vào đầu trang wp-config.php
# LAN IP của router internet
$rIP = '192.168.0.1';
if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] !== $rIP) exit('LAN users only!');
  • Có thể hạn chế dựa vào IP của user.
  • Thêm code vào wp-config.php vì file này không bị ghi đè khi cập nhật WordPress.

Comments Off on Worpress nội bộ (LAN only)

Filed under Software

Comments are closed.