Syno NAS: Symlink

DSM không chấp nhận symlink trong môi trường Web UI. Vì vậy nếu như chúng ta dùng symlink để gom các thư mục khác nhau vào một nơi để Cloud Sync thì Cloud Sync không nhìn thấy các symlink.

Một cách thay thế là dùng mount --bind thay cho ln -s.

# ln -s <source> <target>
mount –bind <source> <target>

Nếu muốn mount vẫn có hiệu lực sau reboot thì sửa file /etc/fstab

<source> <target> none bind 0 0

Comments Off on Syno NAS: Symlink

Filed under Software

Comments are closed.