Syno NAS: Sharing link

Không giống các ổ đĩa đám mây khác, Synology Drive client tạo sharing link thông qua một bảng các tùy chọn như public hay private link, mật khẩu, ngày quá hạn dùng… cuối cùng là nút [Apply]. Nếu link với các option đó đã có thì Synology Drive client dùng lại link cũ, chưa có thì yêu cầu Synology Drive server tạo link và gởi link vào clipboard.

Ngay cả khi tạo link trong File Station, chúng ta cũng phải chọn option, copy link và cuối cùng là bấm nút [Save] nếu không DSM sẽ quên ngay đường link vừa tạo. Chú ý là phải copy link trước khi bấm nút Save vì link không được tự động chép vào clipboard.

  1. Tạo link mới
  2. Nếu đã tạo link thì lấy link ở đây
  3. Đường link chia sẽ: copy, lấy mã QR code hay email
  4. Thêm tính bảo mật cho link
  5. Copy link trước khi Save

Comments Off on Syno NAS: Sharing link

Filed under Software

Comments are closed.