Syno NAS: Thay đổi cấu hình MariaDB

Đôi khi cần thay đổi cấu hình MariaDB (thí dụ lỗi timeout khi import data), nhưng tìm file my.cnf khá là khó.

MariaDB 5: /var/packages/MariaDB/etc
MariaDB 10: /var/packages/MariaDB10/etc

Nếu không tìm thấy my.cnf ở vị trí trên thì tạo mới

Thí dụ sau thêm vào my.cnf để sửa lỗi timeout

[mysqld]
max_allowed_packet = 256M
innodb_lock_wait_timeout = 3600
net_read_timeout        = 3600
net_write_timeout       = 3600
wait_timeout = 3600
innodb_log_file_size = 500M
innodb_log_buffer_size = 800M

Khởi động lại MariaDB để cấu hình có hiệu lực

/usr/syno/bin/synopkg restart MariaDB
/usr/syno/bin/synopkg restart MariaDB10

Thí dụ import data

mysql -u root -p wordpress < /volume1/homes/myusr/wordpress.sql

Chú thích

Tùy theo dung lượng RAM của NAS mà điều chỉnh các tham số xxxM thích hợp. Thí dụ trên khiến MariaDB dùng thêm hơn 1.5G RAM. Có thể xóa file my.cnf sau khi xong việc.

Comments Off on Syno NAS: Thay đổi cấu hình MariaDB

Filed under Software

Comments are closed.