Gutenberg editor

WordPress cập nhật editor quen thuộc bằng Gutenberg editor hoạt động theo khối (paragraph), vừa bất tiện vừa thiếu tính năng.

Gỡ bỏ editor này để dùng lại editor cổ điển phải cần một plugin tên là Disable Gutenberg 🙂

Lưu ý là gở bỏ Disable Gutenberg thì Gutenberg editor sẽ quay trở lại 🙁

 

Comments Off on Gutenberg editor

Filed under Software

Comments are closed.