Arp-scan

Arp-scan là công cụ dòng lệnh của Linux được dùng để quét mạng tìm các host đang hoạt động. Nó cho thấy địa chỉ ip và địa chỉ mac của hosts/nodes tìm được.

Cài đặt

sudo apt install arp-scan

Thí dụ

sudo arp-scan --interface=eth0 --localnet
sudo arp-scan --interface=eth0 192.168.1.1/24

Comments Off on Arp-scan

Filed under Software

Comments are closed.